Algemene Voorwaarden De Jongens van Oud West

Toepasselijkheid Algemene VoorwaardenOp alle aankopen bij De Jongens van Oud West zijn algemene koopvoorwaarden van toepassing. Op alle teksten, bestellingen en overeenkomsten van De Jongens van Oud West is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 1: Algemeen

 1. Definities
 2. Toepasselijkheid
 3. Afwijkingen
 4. Derden
 5. Voortbestaan voorwaarden

Artikel 2: Aanbiedingen en Overeenkomsten

 1. Aanbiedingen
 2. Totstandkoming Overeenkomst

Artikel 3: Prijzen en Betaling

 1. Prijzen
 2. Betalingstermijn

Artikel 4: Levering

 1. Levertijd
 2. Overschrijding Levertijd

Artikel 5: Overmacht

 • De Jongens van Oud West is niet gehouden tot nakoming bij overmacht zoals bedrijfsstoringen of leveringsproblemen.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

 • Alle geleverde zaken blijven eigendom van De Jongens van Oud West totdat volledig betaald.

Artikel 7: Risico-Overgang

 • Het risico van de producten gaat over op de klant op het moment van aflevering.

Artikel 8: Intellectuele Eigendom

 • De klant dient alle intellectuele eigendomsrechten van De Jongens van Oud West te respecteren.

Artikel 9: Communicatie

 • De Jongens van Oud West is niet aansprakelijk voor misverstanden in communicatie via internet.

Artikel 10: Afkoelingsperiode

 • Klanten kunnen binnen 14 dagen na ontvangst zonder opgaaf van reden de overeenkomst ontbinden.

Artikel 11: Garanties

 • Er geldt een garantie zoals vastgesteld door de fabrikant van het product.

Artikel 12: Klachtenafhandeling

 • Klachten worden serieus behandeld en binnen tien werkdagen afgehandeld.

Artikel 13: Persoonsgegevens

 • Persoonsgegevens worden gebruikt voor het uitvoeren van bestellingen en kunnen opgenomen worden in een centraal bestand voor updates over producten en diensten.

Artikel 14: Support

Artikel 15: Diversen

 • Bij wijzigingen in adres dient de klant De Jongens van Oud West onmiddellijk te informeren.

Artikel 16: Toepasselijk Recht en Geschillen

 • Nederlands recht is van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam.